Recursos rurals

Beques Univers Dona 

Ajuts a dones esportistes en una d’aquestes situacions:

  • Esportistes d’Alt Nivell (EAN) amb permís de maternitat per naixement, adopció o acollida.
  • EAN o integrants d’equips nacional, amb fills o filles menors de 3 anys (conciliació).
  • EAN o integrants d’equips nacional, per a cursar formacions acadèmiques reglades.

Terminis:
Conocatòria anual. Consultar la web del Ministeri de Cultura i Esports.

Ens:
Ministeri de Cultura i Esports.

Telèfon:
915 896 700