Dietètica

CFGS

Tècnic/a superior en Dietètica. Aquests estudis capaciten per elaborar dietes, controlar la qualitat de l’alimentació de les persones, analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població.

Seminari de Vic (Privat)
Anna Aumatell
93 886 15 55
formacio@seminarivic.cat

Valora la web