Logo Capsula M

Oferta formativa

Batxillerat

El Batxillerat és la darrera etapa de l’Educació Secundària, té caràcter voluntari i la seva durada és de dos cursos, normalment es realitza entre els 16 i els 18 anys.

Es desenvolupa en modalitats diferents, de manera flexible i podent cursar diferents vies dins de cada modalitat per poder oferir una formació més especialitzada tenint en compte els interessos professionals de l’alumnat.

El Batxillerat és…

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals. El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Matèries

On el puc estudiar?

Proves d’accés a la universitat

Són un requisit per l’alumnat que vol accedir a la universitat des de Batxillerat. Aquestes proves s’estructuren en dues fases una de general i un altre d’específica que té caràcter voluntari.

Fase general és obligatòria i consta de cinc exercicis

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera (a triar entre alemany, anglès, francès i italià)
 • Història
 • Història de la filosofia

 

També s’ha d’escollir entre una de les matèries comunes

 • Llatí
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Fonaments de les arts

 

Fase específica de caràcter voluntari

Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents: Anàlisi musical, Biologia, Geologia i ciències ambientals, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Fonaments artístics Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Empresa i dissent de models de negoci Química i Tecnologia industrial.

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que no hagin estat triades a la fase general.

Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d’opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.

Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.

Per més informació: https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/

Proves d’aptitud personal

Per accedir a alguns estudis de grau de les universitats públiques i de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, es demana com a requisit d’accés superar una prova d’aptitud personal (PAP). La qualificació de la prova serà: Apte o No apte. En cas de ser No apte, l’estudiant no podrà accedir als estudis sol·licitats.

Aquesta prova és necessària pels següents estudis:

 • Educació infantil i Educació primària
 • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (UB, UPF, UdL i UVic – UCC)
 • Cinematografia (UB)
 • Estudis d’Espanyol i Xinès (UAB)
 • Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries (URV)
 • Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment (UB)
 • Traducció i Interpretació – Anglès (UAB i UPF)
 • Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades (UPF)


Per més informació: https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/sobre-proves-aptitud-personal/

Taula de ponderacions i notes de tall

T’aconsellem que tinguis molt en compte les ponderacions a l’hora de triar quina matèria de modalitat esculls a la Fase General de la Selectivitat i quines esculls en cas que facis la Fase Específica.

Per decidir-te, has de consultar la taula de ponderacions de les universitats. Cada centre decideix quina importància dona a uns coneixements o uns altres per estudiar els seus graus. Per tant, per exemple, una universitat concreta valorarà com a més important que t’hagis examinat de Biologia i no de Química, i una altra ho considerarà al revés.

Les assignatures que la universitat valora més (cadascuna és diferent), tenen una ponderació de 0.2 a la selectivitatLa resta d’assignatures es ponderen amb 0.1 punts. Per tant, si et trobes davant del dubte d’examinar-te d’una assignatura o d’una altra a la sele, pregunta’t a quina universitat t’agradaria més estudiar.

Enquesta

Valora la web